ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU DUYURUSU

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR 


ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere  istihdam süreci başlatılmıştır. 

ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmet 
2- Psikoloji 
3- Sosyoloji 
4- Çocuk Gelişimi 
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
6- Aile ve Tüketici Bilimleri 
 
bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisinden İl Müdürlüğü mülakat komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilecektir.

Çankırı için istihdam sayısı ;  Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere toplam 4 istihdam gerçekleştirilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ 

1)       Türk vatandaşı olmak,
2)       Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3)       Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)       Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5)       Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6)       657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7)       Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8)       Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9)       ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Formu (Aşağıdaki Link üzerinden veya İl Müdürlüğümüz ile Sosyal Hizmet Merkezimizden alınabilir)  TIKLAYINIZ
2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
3-      Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4-      En az Lisans Diploma fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)
5-      KPSS Sonuç belgesi
6-      CV - Kısa Özgeçmiş

BAŞVURU YERİ

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 01.04.2016 Cuma tarihinden itibaren - 11 Nisan 2016 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu kapalı dosya  ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜLAKAT

12.04.2016 Salı Mülakata Çağırılacaklar kişilerin duyurulması
13.04.2016 Çarşamba Mülakat Valilik Birlik Salonu Saat :14:00 
14.04.2016 Perşembe Mülakatta başarılı olanların ilanı

ÇANKIRI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon : 0 (376) 213 26 89
Faks      : 0 (376) 212 29 43
Adres    : Valilik Binası Kat :1 Merkez / ÇANKIRI
E-mail   : cankiri@aile.gov.tr

ASDEP NEDİR ? NE AMAÇLANIYOR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir. ASDEP ile aile ve kişilerin Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanma süreçlerinin izlenmesi de hedeflenmektedir.  

RİSK HARİTALARININ OLUŞUMU

Hazırlık çalışmaları devam eden Bilgi İşlem altyapısı vasıtasıyla sosyal sorunlara ilişkin anlık veri girişleri sayesinde il, bölge ve ülke düzeyinde sosyal risk haritalarının oluşturulması sağlanacaktır. Risk haritaları, girilen veri sayısı ve tespit edilen sosyal sorunlar ile doğru orantılı olarak netleşecektir. İhtiyaç sahibi aile ve bireylerin tespitinin yanı sıra sosyal sorunların analizine de imkân verecek “Alan Taraması” ASDEP’in önemli unsurlarından biridir.  Alan taramaları ile veri girişleri gerçekleşecek, yerel, bölgesel ve ülke düzeyinde oluşacak risk haritaları ile iller ve bölgeler arası farklılıklar gözlemlenebilecek, böylece duruma uygun yeni tedbirler uygulanacak, ihtiyaç doğrultusunda ulusal düzeyde yeni politikalar geliştirilebilecektir. Böylece risk gruplarında yer alan kişi ve ailelerin söz konusu “risklerden” uzaklaşmalarına yönelik çalışmalar yapılmış olacaktır.

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ (SHM) ve ASDEP

Bakanlığımız tarafından sunulan gündüzlü hizmetler büyük ölçüde Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin hazırlık sürecinde SHM’lerin Başvuru, Tespit ve İzleme birimleri, Aile Sosyal Destek görevlilerinin çalışma mekânı olarak planlanmış ve söz konusu birimin görevleri ASDEP göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. SHM’ler bundan sonraki süreçte de büyük ölçüde sahada çalışacak ASDEP görevlileri için çalışma mekânı fonksiyonu yerine getirecektir.

ASDEP ne zaman başlayacak?

ASDEP; bir bakanlık projesi olması hasebiyle bütün bilgiler değişebilir, zamansal programlar değişebilir, bazı şeylerden vazgeçilebilir, bazı şeyler eklenebilir. Bu yüzden ASDEP ile ilgili süreç, yasal bir formatı veya sınırlaması olan bir şey değildir. Bakanlık öngörüye dayalı olarak Mayıs ayı içerisinde çalışmaların başlatılacağını belirtmiştir.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) adından da anlaşılacağı üzere bir programdır. Daha önce programın prototip projeleri uygulanmıştır. Şu anki alım ise yine programın bir projesidir. Merkezi alım veya dönem ataması ile ilgili değildir. İstisnai bir alımdır. Proje bünyesinde çalışan meslek elemanları Danışma Yönlendirme Elemanı veya ASDEP Görevlisi olarak çalışacak. Proje bünyesinde Sosyoloji, Psikoloji, PDR, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlardan çalıştırılacak. 2014-2015 yılları KPSS P3 puanlarından hangisi yüksek ise o baz alınacak. Sıralamada bölüme bakılmaksızın en az 60 puanı olan adaylardan puanı yüksek olanlardan başlanarak sıralama yapılacak. Mülakata çağrılacak adaylar alınacak sayının 4 katı olacak. Asil liste ve yedek liste oluşturulacak. Yedek listede asil liste sayısının yarısı personel olacak. Alımlar 81 ilde hizmet alımı şeklinde yapılacak. Alım çalışmaları yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilecek yani tahminen mayıs ayında çalışma başlangıcı olacak. Çalışma sahasında 2 kişi olarak (kadın-erkek) çalışılacak. Öncelikle personel ile 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Problem oluşmadığı takdirde sözleşme 3 yıla çıkarılacak. Proje başarılı olduğu takdirde alımlar arttırılarak 10 bin sayıya çıkarılacak.2016 yılı sonunda da 1500 personel alımı yapılacaktır. Yani bu sene toplamda 3000 personel alınmış olacaktır.

ASDEP'in farklılığı nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal politika uygulamalarında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) özellikle ülkemizin hızlı bir dönüşüm ve değişim sürecine girdiği bir dönemde, bir proje olarak daha önceki uygulamalardan farklı bir bakış açısı sunuyor. Sosyal politikanın en önemli amaçlarından biri olan vatandaşların sosyal, ekonomik, hukuki, kültürel sorun alanlarına ilişkin olarak meslek elemanları ile sahada bireylerin sorunlarını tespit etmenin yanında aynı zamanda bir danışmanlık ve aşamalı olarak bireylerin sosyal yaşamlarında iyileştirmeyi amaç ediniyor. Ailedeki sorunlar toplumdaki diğer bütün sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle şiddet kültürünün ve toplumsal zihniyetin ailede edinilmesi dolayısıyla ailenin korunması ve aileye sosyal destek sağlanması önem arz etmektedir. Ailelere yönelik olarak risk gruplarına göre ailelerin sınıflandırılması ve bu risklere karşı önlem alınması önem arz etmektedir. Üst seviyede riskli ailelerin orta seviyede risk seviyesine taşınması, orta risk grubunda bulunan ailelerin düşük risk seviyesine taşınması ve düşük risk grubundaki ailelerin sosyal desteklerinin ve rehabilitasyonunun sağlanması yolunda proje, toplumun temelini oluşturan aileye yönelik olarak önemli bir çözüm sunmaktadır.

Aile Hekimliğine benzer bir sistem mi getiriliyor?

Sosyolojik olarak bireysel sorunların toplumsal kültür ve yaşayış tarzından kaynaklandığını bunun için de sosyal danışman olacak meslek elemanlarının sorunların tespitinde bu temel yaklaşımı bilerek sahada olmaları toplum açısından önemli bir iyileştirme sağlayacaktır. Aile Sosyal Destek Programı'nda özellikle sorunun oluşmadan önlenmesi ve buna yönelik olarak tespit çalışmalarında sosyologların ve diğer meslek elemanlarının işbirliği ve uygulamaları programı başarılı kılmaktadır. Pilot uygulamalarda gözlemlediğimiz kadarıyla başarılı bir netice alınmıştır. Bu projede en önemli süreç her ailenin bir danışmanının olması ve Aile Hekimliği sistemine benzer şekilde işleyen bir mekanizmanın olmasıdır. Bu sayede her uzman sosyolog veya psikolog kendi görev alanına ilişkin olarak ailenin problemlerini özel olarak tespit edecek, aileye destek sağlayacak ve genel problemlerin çözümü için raporlarını bakanlığa bildirecektir. Sosyal risk haritalarının çıkarılacak olması ile dezavantajlı gruplara, şiddet gören kesimlere; kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve benzeri toplumun dezavantajlı olarak nitelendirilen kesimlerine yönelik olarak sosyal ve ekonomik desteğin yanında aynı zamanda danışmanlık sistemiyle toplumsal entegrasyon süreci ve toplumsal sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlanmış olacaktır.

ASDEP görevlisi ne yapacak?

Ülkemize göçle gelen bireylerin sosyal uyumunun sağlanması, kültür şoku, kültürel çatışma durumlarının yaşanmaması ve göç ile gelenlerin çeşitli ihtiyaçlarının saptanıp toplumsal uyumlarının sağlanması açısından sosyal destek programı önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Göç Dairesi Başkanlığı yabancıların sosyal politika ve aile ile ilgili sosyal desteklerinin sağlanması amacıyla kuruldu. Bu dairenin sahada olan ASDEP Görevlisi veya Sosyal Danışmanın elde ettiği verileri değerlendirerek buna göre politika belirlemesi yine toplumsal sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi Sosyologların diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde sürece dahil edilmesi sorunların teşhisi için problemlerin filmini çekmek ve sorunların tedavisinde meslek gruplarının işbirliği Bakanlığın sorunların kontrolünde önemli bir destek ve güç sağlayacaktır. Bu proje ile kısa zamanda sistemli bir sosyal destek ve danışmanlık sağlanarak sosyal politikaların önemli bir aşaması başarı ile tamamlanmış olacaktır. 
 
ASDEP BAŞVURU FORMU PDF TIKLAYINIZ

 
ASDEP BAŞVURU FORMU EXCEL TIKLAYINIZ

 


Sonraki Sayfa: Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuklarımızı ziyaret etti

Önceki Sayfa : AİLE EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR